Obsah

Rozsah činnosti

Restaurování kamene • Restaurování omítek a nástěnných maleb • Restaurování dřeva • Restaurování kovů • Dokumentace • Řemeslo

 

 Restaurování kamene

Restaurování uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků z kamene zajišťují restaurátoři s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR. Kamenické a kamenosochařské práce provádí zkušení řemeslníci. 

 

Restaurování kamenných prvků probíhá obvykle v těchto etapách:

-podrobný průzkum, fotografická dokumentace a případné zaměření díla

-zpracování restaurátorského záměru

-šetrná demontáž a převoz do ateliéru

-čištění povrchu

-odstranění nevhodných druhotných doplňků a vysprávek

-konsolidace kamene

-plastické doplnění poškozených míst

-sochařská rekonstrukce chybějících částí v odpovídajícím materiálu

-strukturální a barevná retuš doplňků

-zhotovení chybějících atributů, kotev, táhel apod.

-zpětné osazení a případná hydrofobní konzervace

-zpracování závěrečné restaurátorské zprávy

-průběžné konzultace s pracovníky památkové péče a zástupci investora


 

 Restaurování omítek a nástěnných maleb

Restaurování omítek a nástěnných maleb provádí restaurátoři s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR. Odborné repase a štukatérské práce pak zkušení řemeslníci a umělci.

Restaurování omítek a nástěnných maleb probíhá obvykle v těchto etapách:

-podrobný průzkum současného stavu, včetně provedení sond a zjištění podoby výzdoby v jednotlivých etapách historického vývoje objektu

-zpracování restaurátorského záměru

-osnímání novodobých a příliš degradovaných přemaleb

-očištění a fixace historické vrstvy

 -konsolidace a doplnění poškozené omítky

-doplnění poškozených říms a dalších zdobných štukových prvků – očištění, sejmutí otisků pro zhotovení šablon a forem, vytažení chybějících částí římsy nebo odlití chybějících částí výzdoby a jejich osazení na určené místo

-barevná retuš historické malířské výzdoby, v případě silného poškození provedení malířské rekonstrukce

-závěrečná restaurátorská zpráva

-průběžné konzultace s pracovníky památkové péče a zástupci investora


 

 Restaurování dřeva

Zabýváme se jak restaurováním dřevěných sochařských děl a historického mobiliáře kostelů, zámků a dalších objektů, tak repasí historických dřevěných konstrukcí, dveří, oken a dalších.

Restaurování historických prvků zajišťují restaurátoři s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR, řemeslnou repasi a zhotovení nových prvků pak zkušení truhláři, umělečtí truhláři a řezbáři.

Restaurování dřevěných prvků probíhá obvykle v těchto etapách:

-podrobný průzkum, včetně průzkumu povrchových úprav, fotografická dokumentace a případné zaměření díla

-zpracování restaurátorského záměru

-šetrná demontáž a převoz do ateliéru

-očištění povrchu a osnímání druhotných a příliš degradovaných povrchových úprav

-biocidní ošetření dřeva, případně konzultace s odborníkem na dřevokazné škůdce

-petrifikace narušených částí

-fixace polychromie

-revize a zajištění konstrukčních spojů

-vysazení poškozených míst

-tmelení drobných poškození

-zhotovení replik chybějících částí v odpovídajícím druhu dřeva

-ošetření kování a dalších souvisejících prvků

-retuš povrchových úprav včetně zlacení

-konzervace povrchu

-zpětné osazení

-zpracování závěrečné restaurátorské zprávy

-průběžné konzultace s pracovníky památkové péče a zástupci investora


 

 Restaurování kovů

Provádíme restaurování jak kovových plastik z různých druhů kovů a jejich slitin, tak odbornou repasi konstrukčních prvků, kování oken, dveří a dalších řemeslných a umělecko-řemeslných prvků.

Restaurování uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků z kovu realizují restaurátoři s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR. Kovářské, zámečnické, pasířské, klempířské a kovolitecké práce provádí zkušení řemeslníci. 

Restaurování kovových prvků probíhá obvykle v těchto etapách:

-podrobný průzkum, fotografická dokumentace a případné zaměření díla

-zpracování restaurátorského záměru

-šetrná demontáž a převoz do ateliéru

-čištění povrchu

-oprava poškozených míst – letování, sváření, tmelení

-zhotovení chybějících částí z odpovídajícího materiálu

-patina povrchu, případně jiná úprava či zlacení

-závěrečná konzervace povrchu

-zpětné osazení

-zpracování závěrečné restaurátorské zprávy

-průběžné konzultace s pracovníky památkové péče a zástupci investora


 

 Dokumentace

Kromě fyzické realizace prací nabízíme také provedení průzkumů a zpracování odborné restaurátorské dokumentace.

Jedná se zejména o:

-restaurátorský průzkum a záměr

-závěrečnou restaurátorskou zprávu

-stavebně historický průzkum

-pasportizaci uměleckých - nebo umělecko-řemeslných prvků

 

Dokumentace může být vypracována jako součást restaurování nebo jako předprojektová příprava pro obnovu památky bez fyzického provedení prací. 


 

 Řemeslo

Kromě restaurování kulturních památek provádíme také řemeslné a umělecko-řemeslné práce. Ty jsou někdy součástí rekonstrukce památky nebo jiného objektu – např. rozsáhlá obnova omítek a maleb na fasádách i v interiérech, zhotovení nových dveří či oken objektu, kopie soch a dalších zdobných prvků, umělecké odlitky z kovů, zakázková výroba nábytku nebo historického mobiliáře. Veškeré tyto práce ale mohou být realizovány i zcela samostatně na soukromých objektech podle přání zákazníka. Naše práce obvykle navazuje na dokončenou stavební činnost a soustředí se na konečnou prezentaci artefaktů či celých interiérů a exteriérů budov.

Všechny práce jsou prováděny kvalifikovanými a zkušenými řemeslníky, složitější sochařská a malířská díla pak ve spolupráci s akademickými sochaři a malíři.

 

Jedná se zejména o tyto práce:

-kopie soch v kameni, umělém kameni, litině a barevných kovech, případně v umělé pryskyřici

-kopie obrazů na všech typech podkladů

-rekonstrukce a kopie historické malby na všech typech podkladu

-rekonstrukce fasád a drobných stavebních objektů

-pozlacovačské práce

-zhotovení dveří a oken dle historické předlohy nebo podle přání zákazníka

-opravy zdobných klempířských a pasířských prvků

-rekonstrukce a opravy historického mobiliáře ze dřeva a dalších materiálů

-zakázková výroba nábytku

-opravy a výroba kovářských a zámečnických prvků (historické krabicové zámky, kliky, zástrče, okenní mříže, ploty a další)

-oprava historické dlažby

-vizualizace nových návrhů i stávajících objektů